GIỚI THIỆU
  • Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Viteccons (Viteccons) là một đơn vị xây dựng chuyên nghiệp trong ngành xây dựng Việt Nam.
  • Chính sách của Viteccons là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động.
  • Nguồn nhân lực trong bộ máy của công ty Viteccons là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi quan niệm vấn đề an toàn lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Công ty Viteccons luôn coi việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không gây hại đến sức khỏe và tính mạng của bất kỳ người lao động nào là trách nhiệm chính của công ty.
  • Hệ thống an toàn lao động của công ty Viteccons được triển khai toàn diện nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công, thiết bị, khuyến khích và huấn luyện đối với tất cả người lao động. An toàn lao động nơi làm việc được thực hiện bằng cách tạo ra những tiêu chuẩn và hợp tác với Chủ đầu tư cũng như những đơn vị thi công khác nhằm áp dụng những quy định được chấp nhận.
  • Mục tiêu của chính sách chất lượng của công ty Viteccons là lôi cuốn sự tham gia hợp tác của tất cả các lực lượng lao động trong quá trình áp dụng, đánh giá và bổ sung phát triển liên tục những hoạt động đảm bảo an toàn lao động này. Trách nhiệm và sự tham gia của tất cả mọi người lao động thuộc mọi cấp độ có nghĩa là sự làm chủ về an toàn lao động và mong muốn áp dụng hiệu quả của hệ thống này. Không một người lao động nào của công ty Viteccons phải làm việc trong môi trường không an toàn.
  • An toàn lao động là trách nhiệm của mọi cá nhân. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn an toàn lao động sẽ do bộ phận quản lý thiết lập nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn. Các vấn đề an toàn lao động mà công ty Viteccons áp dụng phải thiết thực, hiệu quả và có tính cưỡng chế.